« zurück

Avec Plaisir 2008

Entwicklung eines »Musik-Plus Shops«. Ladenkonzept, Logoentwicklung, Packaging Design.
Betreuung: Prof. Welfhard Kraiker, Advertising, 6. Semester
Ergänzend zum Kurs 3D Modeling, Entwicklung eines Ladenkonzeptes 2009.